Zurück zur Trefferliste
Musikhandschrift

Zannetti, Francesco

Quintets (inst.) in A; D; B|b; C; E|b; e

Bibliothek (Sigel Signatur):
CDN-Tu  kpl.: vl I, vl II, vl III, vlc, b
E-Mn
GB-Lbl  kpl. in 2 Ex.
S-Skma
Ihre Meldung zum Titel RISM ID no.: 00000990069745
MarcXML anzeigen RDF/XML anzeigen