Zurück zur Trefferliste
Musikhandschrift

Le Maistre, Mattheus

Sacred songs

  • Online lesen
Bibliothek (Sigel Signatur):
D-Dl  S [fehlt Titelblatt], A [unvollständig], B, 5 [fehlt Titelblatt]
D-Mbs  4 Mus.pr. 94#Beibd.12; kpl.: S, A, T, B, 5
D-Z
E-Mc
Ihre Meldung zum Titel RISM ID no.: 00000990037612
MarcXML anzeigen RDF/XML anzeigen